ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

1.   ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

2. ಸ.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ  ಕೊಯ್ಯೂರು    9845614460

3.  ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡಾಜೆ    9449514421

4.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಡ    9901659005

5.ಕಾರುಣ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ

6 ಧ.ಮಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೆಳಾಲು

7.ಕುಂಭ ಶ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವೇಣೂರು       286600

1.    ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಬಡೆಕೋಡಿ                                                                    9449217853
2.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ನೆೆಲ್ಲಿಂಗೇರಿ                                                               9480764099
3     ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸಾವ್ಯ                                                                     9945787312
4.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೂಕ್ರಬೆಟ್ಟು                                                              9845978042
5.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ                                                            9731535846
6.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಾಶಿಪಟ್ನ                                                                 9448100840
7.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೇಳದಪೇಟೆ                                                             9480763255
8.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಿಂಜೆ                                                                   9902456003
9.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಡ್ಡಂದಡ್ಕ                                                                9449642185
10.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅಂಡಿಂಜೆ                                                                9845978042
11.    ಸ.ಕಿ.ಶಾ. ಫಲರ್ಾಣಿ                                                                       9482046966
12.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅಣಿಯೂರು                                                              9535440364
13.    ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ತೋಟತ್ತಾಡಿ                                                      9449592185
14.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಿಯಡ್ಕ                                                               9900843003
15.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುತ್ರಿಜಾಲು                                                             08256202031
16.
17.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಂಬಿನಡ್ಕ                                                             9844620678
18.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಚಾಮುಂಡಿನಗರ                                                       9901867488
19.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಯಲು                                                                    9480158915
20.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾ. ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು                                                           9449504626
21.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನೆರಿಯ                                                                   9620031161
22. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ದೇವಗಿರಿ                                                                    9742036316
23.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಚಾಮರ್ಾಡಿ                                                             9731150156
24.   ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ                                                           9448688455
25.   ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹನ್ನೆರಡು ಕವಲು                                                         9611005370
26.   ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗುಂಡೂರಿ                                                                  9481769057
27.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಆರಂಬೋಡಿ                                                             9972315165
28.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ                                                        9449913544
29.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಿಟ್ಟಡೆ                                                                      9731732252
30.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಂಗಳತೇರು                                                          9663740528
31.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಕ್ಕೇಡಿ                                                                   9901299734
32.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಂಡಿಂಜೆವಾಳ್ಯ                                                         9483035153
33.   ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಮರ್ುಡ                                                                 9482096342
34.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹೊಸಪಟ್ನ                                                              9480015598
35.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಜಿರೆ                                                                    9379097153
36.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣಬೆಟ್ಟು                                                          9449469370
37.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಉಂಬೆಟ್ಟು                                                               9449487706
38.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಇಂದಬೆಟ್ಟು                                                            9242647199
39.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಾವೂರು                                                             9448107052
40.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಂಗಾಡಿ                                                              9902702319
41.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ದೇವನಾರಿ                                                             9740554971
42.   ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸುಳ್ಕೂಡಿ                                                               9845636618
43.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು                                                         9741838508
44.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ                                                      9845636618
45.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲು                                                 9740733919
46.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಕ್ಕಾವು                                                              9972390869
47.  ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಿಲ್ಲೂರು                                                                 9591591235
48.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಎಳನೀರು ಗುತ್ಯಡ್ಕ                                                9449757306
49.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಜಕ್ಕೆ                                                                  9731245027
50.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕರಿಯಾಲು                                                           9972692042
51.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹುಣ್ಸೆಕಟ್ಟೆ                                                             9740861866
52.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಗುಳಿ                                                              9449551364
53.    ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ                                                     9986820695
54.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಂಟಿನಿ ಲಾಲ                                                      96114 11279
55.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕನರ್ೊಡಿ ಲಾಲ                                                  9481755021
56.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಡ್ಲಾಡಿ ಲಾಲ                                                       9880668295
57.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ..ಶಾ.ಮೂಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು                                                   9731732620
58.
59.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಂಜೊಟ್ಟಿ (ಉದರ್ು)                                         9901304623
60.   ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹೊಕ್ಕಿಲ                                                            9611410838
61.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸುರ್ಯ                                                              9632806259

62.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕನ್ಯಾಡಿ-1                                                          9972179831
63.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಯ್ಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ                                      9972745328
64.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಯ್ಯೂರು ಕಸಬ ಆದೂರ್ಪೆರಾಲ್                     9449449337

66.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಉಣ್ಣಾಲು                                                         9008348941
67.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಜಿಲ                                                              9972412679
68.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬೊಳ್ಪುಕಲ್ಲು                                                     9449467882
ಸ.69.    ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಕೊರಂಜ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ                                           9480289290

70.    ಸಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗೋವಿಂದೂರು                                                9880840121
71.   ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಪದವು                                                  9449711297
72.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಾಳ                                                             9480278175
73.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.. ಪಿಲಿಚಂಡಿಕಲ್ಲು                                                      9448858011
74.  ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುವೆಟ್ಟು                                                            9686471599
75.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ                                             9448216230
76.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಟ್ಟದಬೈಲು                                                    9901874550
77.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಓಡಿಲ್ನಾಳ                                                          9449390336
78.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ..ಶಾ. ಹಚ್ಚಾಡಿ                                                          9449714778
79.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಡಂಗಡಿ                                                          9741814227
80.   ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡೂರು                                                    9632660855
81. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು                                                  9008617607
82.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗುತ್ತಿನಬೈಲು                                                  9449257485
83.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅತ್ತಾಜೆ                                                          9449248066
84.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗಾಂಧಿನಗರ                                                   9448336918
85.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸಿದ್ಧವನ                                                          9481020766
86.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡತ್ತೋಡಿ ಪೆರ್ಲ                                        9448979739
87.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ದೊಂಪದ ಪಲ್ಕೆ                                                9448504271
88.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬದನಾಜೆ                                                         9449390319
89.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹಳೆಪೇಟೆ ಉಜಿರೆ                                              9480289236
90.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಗುರಿಪಳ್ಳ                                                           9480657774
91.    ಸ.ಕಿ.ಶಾ.ಕೊಲ್ಪಾಡಿ ಬೆಳಾಲು                                                     9740561707
92.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಬೆಳಾಲು                                             9731150736
93.    ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಮಾಯ ಬೆಳಾಲು                                                9448787968
94.  ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಮುಲಾರು                                                             9886633298
95. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಕಲ್ಮಂಜ                                                                9900738563
96.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಸಿದ್ದಬೈಲು ಪರಾರಿ                                                 9740309029
97.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಕಲ್ಲಕಟ್ಟಣಿ                                                            9740554918
98.    ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಉಜಿರೆಬೆಟ್ಟು                                                       9481031102
99.   ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕರಾಯ                                                               9741471768
100. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ತುರ್ಕಳಿಕೆ                                                             9480230269
101. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ತಣ್ಣೀರುಪಂತ                                                        9449489226
102. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬನ್ನೆಂಗಳ                                                            9845769906
103. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಲ್ಲೇರಿ                                                                 9740965166
104. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ..ಇಳಂತಿಲ                                                             9900866712

106. ಕುಂಭಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನಿಟ್ಟಡೆ

107. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪದ್ಮುಂಜ,

108. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅಂಡೆತಡ್ಕ                                                9941143204
109. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸೌತಡ್ಕ                                                     9663753537
110. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹಳ್ಳಿಂಗೇರಿ                                                 9901222438

ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡೂರುಪಳಿಕೆ                                                  9845658193
111. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಉಪ್ಪಾರ ಪಲ್ಕೆ                                              9972683453
112. ಸ.ಹಿ.ಶಾ. ಕೊಕ್ಕಡ                                                              9740537033
113.ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಂಡಿಹೊಳೆ                                                    9611543428
114. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿಬಾಜೆ                                                          9740411468
115. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಪೆರ್ಲ                                                            9008621528
116. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಳ್ಕೆ ಬೈಲು                                                9980245087
117. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಹೇವಾಜೆ                                                        9481939827
118. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿಶಿಲ                                                            9343776077
119. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನೆಲ್ಯಡ್ಕ                                                       9448841222
120. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಂಟಾಲಪಲ್ಕೆ                                             9740936674
121. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಟ್ರಮೆ ಬಿ.                                                   9448823029
122. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಬದಿಪಲ್ಕೆ                                                       9902209238
123. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸೂರ್ಯತ್ತಾವು                                               9242801161
124. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಟ್ರಮೆ                                                        9980881848
125. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಟ್ವೆ                                                              9535623684
126. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಉಳಿಯಾ                                                       9741672261
127. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಂಚಿನಡ್ಕ                                                     9611764031
128. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮೊಗ್ರು                                                        9964630078
129. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಂಟಾಲಪಲ್ಕೆ ಬಿ                                        9740426962
130. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಬಂದಾರು                                                    9449936966
131. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬುಳ್ಳೇರಿ                                                      9611764031
132. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮೈರೋಳ್ತಡ್ಕ                                              9740765032
133. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಿಲಿಗೂಡು                                                    9611388659
134. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಾರಿಂಜ                                                      9741845439
135. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನೆಕ್ಕಿಲು                                                        9535440479
136. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ, ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ                                                         944999899
137. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಣಿಯೂರು ಕಸಬ                                           9980309929
138. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪದ್ಮುಂಜ                                                      9980881404
139. ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಶಾ. ನಾರಾವಿ                                                      9008223491
140. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುತ್ಲೂರು                                                        9481754738
141. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುದ್ಯಾಡಿ                                                       9449240198

ಟ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಾವರ                                                             9480159884
142. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಪಿಲ್ಯ                                                             9448202154
143. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಸುಲ್ಕೇರಿ ಮೊಗ್ರು                                            9448626768
144. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಡಗಕಾರಂದೂರು                                        9449208905
145. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರಂಬಾರು                                                  9480792751
146. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಶಿಲರ್ಾಲು                                                   9448202593
147. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸೂಳಬೆಟ್ಟು                                                     9449334145
148. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಿಟ್ಟಡ್ಕ                                                           9448073709
149. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅಟ್ಲಾಜೆ                                                          9945096829
150. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಕಾಪಿನಡ್ಕ                                                        9449714779
151. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಳೆಂಜ                                                         9449555411
152. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರೋಡಿತ್ತಾಯಕಟ್ಟೆ                                       9482249921
153.ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸೋಣಂದೂರು    9449819197
154. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಾಲಾಡಿ    9901874550
155. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಕುತ್ತಿನ    9901985067
156. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುದ್ರಡ್ಕ    9611391512
157. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನೆತ್ತರ    9535623640
158. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಪಾಲಡ್ಕ    990243276
159. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಚ್ಚಿನ     9945915437
160. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಂಜತ್ತೋಡಿ    9740221667
161. ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ    9480571206
162. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೇರ್ಯ    9611408090
163. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಪುತ್ತಿಲ    9900900474
164. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಟ್ಟಿಕಳ    9448835693
165. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬೇಂಗಿಲ    9902331286
166. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸರಳಿಕಟ್ಟೆ    9449082064
167. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಾರ್ಯ    9611697792
168. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಿಯೊಟ್ಟು    9916807090
169. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಡುಜಾರು    9886755882
170. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬೂಡುಜಾಲು    9449080295
171. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಶಾಲೆತ್ತಡ್ಕ    9481306798
172. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಿಡ್ಲೆ    9742204751
173. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬರೆಂಗಾಯ    9448630958
174. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಳೆಂಜ    9742442324
175. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡ್ರುಪಾಡಿ    9448977309
176. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕನ್ಯಾಡಿ-2    9449820912
177. ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮೇಲಿನಡ್ಕ    8256 321724
178. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೆಮ್ಮಟೆ    9481309943
179. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಿಯಾರು        9742470778
180. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂಡಿಂಜೆ              287312
181. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಜಿರೆ             286353
182. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳೆಂಜ             286353
183. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಲ             233281
184. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಳದಂಗಡಿ             272540
185. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರಿಯಡ್ಕ
186. ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಡರ್ಾಡಿ             278365
187.  ಗಾಡರ್ಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು             279745
188. ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಅನುದಾನಿತ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸವಣಾಲು             289034
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಮೊಗ್ರು             272615
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ             238400
ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಜಿರೆ             237499
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವೇಣೂರು             286055
ಕುಂಭ ಶ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವೇಣೂರು             286600
ಮಾದರಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಿಡ್ಲೆ             270213
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರಿಮಣೇಲು              286353
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ             234777
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಳೆಪೇಟೆ ಉಜಿರೆ             237707
ಮಾದರಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ             280222
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ  ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಲವಂತಿಗೆ             273226
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಂಡಾಜೆ             288391
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ             277289
ಸೈಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ         204170,    277289
ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ  ಉರುವಾಲು ಕಣಿಯೂರು,    9448252910
ಶ್ರೀ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದೇವರಗುಡ್ಡೆ  ಕಲ್ಮಂಜ  ಧರ್ಮಸ್ಥಳ,         277600/ 9448805919
ಸರಸ್ವತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಡಾಜೆ             288281
ಸಂತ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲೇವರ್ ಚಚರ್್ ಶಾಲೆ ಅಳದಂಗಡಿ     272134/272234
ಗುಡ್ ಪ್ಯೂಚರ್ ಚೈಲ್ಡ್  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿಲ್ಯ,     272238/9900592475
ಕಾರುಣ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ                  234638
ಹೋಲಿ ರೆಡೀಮರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ,        232016/235040
ಚಚರ್್ ಹಿಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ         205039
ಶ್ರೀ.ಧ.ಮಂ,ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳ್ತ ಂಗಡಿ    234638
ಸೈಂಟ್ ಸಾವ್ಯೋ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ  ತೋಟತ್ತಾಡಿ,     208166
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು
ಅ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ    9611543428
ಖಾಸಗಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಾಡಿ    9448953561
ಖಾಸಗಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮರೋಡಿ    9449555758
ವಿಷ್ಣುಮೂತರ್ಿ ಪಟ್ಟೂರು    9964897625
ಸಂ.ಜೂ.ಶಾ. ಕರೀಮಣೇಲು    9449281855
ಅ.ವಿದ್ಯೋದಯ ವೇಣೂರು    9441188378
ಖಾಸಗಿ. ಕೊಕ್ರಾಡಿ    9449616333
ಸಂ.ಪ್ಲಾ. ನಾರಾವಿ    9901722846
ಖಾಸಗಿ. ಉರುವಾಲು    9449662436
ಗಾರ್ಡಿಯನ್  ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು    9632345456
ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಗಡರ್ಾಡಿ    9449207517
ಅನುದಾನಿತ ಸವಣಾಲು    9481754757
ಅನುದಾನಿತ ಮಲವಂತಿಗೆ    9480530319
ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ    9449167945
ಖಾಸಗಿ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ನಾಲ್ಕೂರು    9449470723
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಉಜಿರೆ    9449366245
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಪುದುವೆಟ್ಟು    9480791188
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ    9480528650
ರಫಾಯಿಲ್ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು    9448310347
ಖಾಸಗಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ತೆಕ್ಕಾರು    9901381675
ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳಾಲು    9741772881
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಬಡೆಕೋಡಿ    9449217853
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ನೆೆಲ್ಲಿಂಗೇರಿ    9480764099
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸಾವ್ಯ    9945787312
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೂಕ್ರಬೆಟ್ಟು    9845978042
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ    9731535846
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಾಶಿಪಟ್ನ    9448100840
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೇಳದಪೇಟೆ    9480763255
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಿಂಜೆ    9902456003
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಡ್ಡಂದಡ್ಕ    9449642185
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅಂಡಿಂಜೆ    9845978042
ಸ.ಕಿ.ಶಾ. ಫಲರ್ಾಣಿ    9482046966
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅಣಿಯೂರು    9535440364
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ತೋಟತ್ತಾಡಿ    9449592185
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಿಯಡ್ಕ    9900843003
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುತ್ರಿಜಾಲು    08256202031
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡಾಜೆ    9449514421
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಂಬಿನಡ್ಕ    9844620678
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಚಾಮುಂಡಿನಗರ    9901867488
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಯಲು    9480158915
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾ. ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು    9449504626
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನೆರಿಯ    9620031161
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ದೇವಗಿರಿ    9742036316
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಚಾಮರ್ಾಡಿ    9731150156
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಿಲ್ಲಂಬುಗೋಳಿ    9448688455
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹನ್ನೆರಡು ಕವಲು    9611005370
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗುಂಡೂರಿ     9481769057
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಆರಂಬೋಡಿ    9972315165
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ    9449913544
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಿಟ್ಟಡೆ    9731732252
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಂಗಳತೇರು    9663740528
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಕ್ಕೇಡಿ    9901299734
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಂಡಿಂಜೆವಾಳ್ಯ    9483035153
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರ್ಮುಡ    9482096342
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹೊಸಪಟ್ನ    9480015598
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಜಿರೆ    9379097153
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ತಿಮ್ಮಣ್ಣಬೆಟ್ಟು    9449469370
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಉಂಬೆಟ್ಟು    9449487706
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಇಂದಬೆಟ್ಟು    9242647199
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಾವೂರು    9448107052
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಂಗಾಡಿ    9902702319
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ದೇವನಾರಿ    9740554971
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸುಳ್ಕೂಡಿ    9845636618
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು    9741838508
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ    9845636618
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲು    9740733919
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಕ್ಕಾವು    9972390869
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಿಲ್ಲೂರು    9591591235
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಎಳನೀರು ಗುತ್ಯಡ್ಕ    9449757306
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಜಕ್ಕೆ    9731245027
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕರಿಯಾಲು    9972692042
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹುಣ್ಸೆಕಟ್ಟೆ    9740861866
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಗುಳಿ    9449551364
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ    9986820695
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಂಟಿನಿ ಲಾಲ    96114 11279
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕನರ್ೊಡಿ ಲಾಲ    9481755021
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಡ್ಲಾಡಿ ಲಾಲ    9880668295
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ..ಶಾ.ಮೂಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು    9731732620
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಡ    9901659005
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಂಜೊಟ್ಟಿ (ಉದರ್ು)    9901304623
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹೊಕ್ಕಿಲ    9611410838
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸುರ್ಯ    9632806259
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕನ್ಯಾಡಿ-1    9972179831
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಯ್ಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ    9972745328
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಯ್ಯೂರು ಕಸಬ ಆದೂರ್ಪೆರಾಲ್    9449449337
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಯ್ಯೂರು    9845614460
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಉಣ್ಣಾಲು    9008348941
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಜಿಲ    9972412679
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬೊಳ್ಪುಕಲ್ಲು    9449467882
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಕೊರಂಜ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ    9480289290
ಸಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗೋವಿಂದೂರು    9880840121
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಪದವು    9449711297
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಾಳ    9480278175
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.. ಪಿಲಿಚಂಡಿಕಲ್ಲು    9448858011
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುವೆಟ್ಟು    9686471599
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ    9448216230
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಟ್ಟದಬೈಲು    9901874550
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಓಡಿಲ್ನಾಳ    9449390336
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ..ಶಾ. ಹಚ್ಚಾಡಿ    9449714778
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಡಂಗಡಿ    9741814227
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡೂರು    9632660855
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು    9008617607
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗುತ್ತಿನಬೈಲು    9449257485
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅತ್ತಾಜೆ    9449248066
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗಾಂಧಿನಗರ    9448336918
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸಿದ್ಧವನ    9481020766
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡತ್ತೋಡಿ ಪೆರ್ಲ     9448979739
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ದೊಂಪದ ಪಲ್ಕೆ    9448504271
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬದನಾಜೆ    9449390319
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹಳೆಪೇಟೆ ಉಜಿರೆ    9480289236
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಗುರಿಪಳ್ಳ    9480657774
ಸ.ಕಿ.ಶಾ.ಕೊಲ್ಪಾಡಿ ಬೆಳಾಲು    9740561707
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಬೆಳಾಲು    9731150736
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಮಾಯ ಬೆಳಾಲು    9448787968
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಮುಲಾರು    9886633298
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಕಲ್ಮಂಜ    9900738563
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಸಿದ್ದಬೈಲು ಪರಾರಿ    9740309029
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಕಲ್ಲಕಟ್ಟಣಿ    9740554918
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಉಜಿರೆಬೆಟ್ಟು    9481031102
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕರಾಯ    9741471768
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ತುರ್ಕಳಿಕೆ    9480230269
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ತಣ್ಣೀರುಪಂತ    9449489226
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬನ್ನೆಂಗಳ    9845769906
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಲ್ಲೇರಿ    9740965166
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ..ಇಳಂತಿಲ    9900866712
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅಂಡೆತಡ್ಕ    9941143204
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸೌತಡ್ಕ    9663753537
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಹಳ್ಳಿಂಗೇರಿ    9901222438

ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡೂರುಪಳಿಕೆ    9845658193
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಉಪ್ಪಾರ ಪಲ್ಕೆ    9972683453
ಸ.ಹಿ.ಶಾ. ಕೊಕ್ಕಡ    9740537033
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಂಡಿಹೊಳೆ    9611543428
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿಬಾಜೆ    9740411468
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಪೆರ್ಲ    9008621528
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೊಳ್ಕೆ ಬೈಲು    9980245087
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಹೇವಾಜೆ    9481939827
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿಶಿಲ    9343776077
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನೆಲ್ಯಡ್ಕ    9448841222
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಂಟಾಲಪಲ್ಕೆ    9740936674
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಟ್ರಮೆ ಬಿ.    9448823029
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಬದಿಪಲ್ಕೆ    9902209238
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸೂರ್ಯತ್ತಾವು    9242801161
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಟ್ರಮೆ    9980881848
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಟ್ವೆ    9535623684
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಉಳಿಯಾ    9741672261
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಂಚಿನಡ್ಕ    9611764031
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮೊಗ್ರು    9964630078
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಂಟಾಲಪಲ್ಕೆ ಬಿ    9740426962
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಬಂದಾರು    9449936966
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬುಳ್ಳೇರಿ    9611764031
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮೈರೋಳ್ತಡ್ಕ    9740765032
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪಿಲಿಗೂಡು    9611388659
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಾರಿಂಜ    9741845439
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನೆಕ್ಕಿಲು    9535440479
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ, ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ    944999899
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಣಿಯೂರು ಕಸಬ    9980309929
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪದ್ಮುಂಜ    9980881404
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಶಾ. ನಾರಾವಿ    9008223491
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುತ್ಲೂರು    9481754738
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುದ್ಯಾಡಿ    9449240198

ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಾವರ    9480159884
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಪಿಲ್ಯ    9448202154
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಸುಲ್ಕೇರಿ ಮೊಗ್ರು    9448626768
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಡಗಕಾರಂದೂರು    9449208905
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರಂಬಾರು     9480792751
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಶಿಲರ್ಾಲು    9448202593
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸೂಳಬೆಟ್ಟು    9449334145
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಿಟ್ಟಡ್ಕ    9448073709
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಅಟ್ಲಾಜೆ    9945096829
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಕಾಪಿನಡ್ಕ    9449714779
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಳೆಂಜ    9449555411
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರೋಡಿತ್ತಾಯಕಟ್ಟೆ    9482249921
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸೋಣಂದೂರು    9449819197
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಾಲಾಡಿ    9901874550
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಕುತ್ತಿನ    9901985067
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುದ್ರಡ್ಕ    9611391512
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನೆತ್ತರ    9535623640
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಪಾಲಡ್ಕ    990243276
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಚ್ಚಿನ     9945915437
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಂಜತ್ತೋಡಿ    9740221667
ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ    9480571206
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೇರ್ಯ    9611408090
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ಪುತ್ತಿಲ    9900900474
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕುಟ್ಟಿಕಳ    9448835693
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬೇಂಗಿಲ    9902331286
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಸರಳಿಕಟ್ಟೆ    9449082064
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬಾರ್ಯ    9611697792
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಿಯೊಟ್ಟು    9916807090
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಡುಜಾರು    9886755882
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬೂಡುಜಾಲು    9449080295
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಶಾಲೆತ್ತಡ್ಕ    9481306798
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ನಿಡ್ಲೆ    9742204751
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಬರೆಂಗಾಯ    9448630958
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕಳೆಂಜ    9742442324
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮುಂಡ್ರುಪಾಡಿ    9448977309
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕನ್ಯಾಡಿ-2    9449820912
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮೇಲಿನಡ್ಕ    8256 321724
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಕೆಮ್ಮಟೆ              9481309943
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮಿಯಾರು        9742470778
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಂಡಿಂಜೆ              287312
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಜಿರೆ             286353
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಳೆಂಜ             286353
ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಲ             233281
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಅಳದಂಗಡಿ             272540
ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರಿಯಡ್ಕ
ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗಡರ್ಾಡಿ             278365
ಗಾಡರ್ಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು             279745
ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಅನುದಾನಿತ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪುದುವೆಟ್ಟು
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸವಣಾಲು             289034
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಮೊಗ್ರು             272615
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ             238400

ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಉಜಿರೆ             237499
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ವೇಣೂರು             286055
ಮಾದರಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಿಡ್ಲೆ             270213
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕರಿಮಣೇಲು              286353
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ             234777
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಹಳೆಪೇಟೆ ಉಜಿರೆ             237707
ಮಾದರಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ             280222
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ  ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮಲವಂತಿಗೆ             273226
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಮುಂಡಾಜೆ             288391
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ             277289
ಸೈಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ         204170,    277289
ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ  ಉರುವಾಲು ಕಣಿಯೂರು,    9448252910
ಶ್ರೀ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ದೇವರಗುಡ್ಡೆ  ಕಲ್ಮಂಜ  ಧರ್ಮಸ್ಥಳ,         277600/ 9448805919
ಸರಸ್ವತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಡಾಜೆ             288281
ಸಂತ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲೇವರ್ ಚಚರ್್ ಶಾಲೆ ಅಳದಂಗಡಿ     272134/272234
ಗುಡ್ ಪ್ಯೂಚರ್ ಚೈಲ್ಡ್  ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿಲ್ಯ,     272238/9900592475
ಕಾರುಣ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ                  234638
ಹೋಲಿ ರೆಡೀಮರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ,        232016/235040
ಚಚರ್್ ಹಿಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ         205039
ಶ್ರೀ.ಧ.ಮಂ,ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳ್ತ ಂಗಡಿ    234638
ಸೈಂಟ್ ಸಾವ್ಯೋ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ  ತೋಟತ್ತಾಡಿ,     208166
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು
ಅ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ    9611543428
ಖಾಸಗಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಪೆರಾಡಿ    9448953561
ಖಾಸಗಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮರೋಡಿ    9449555758
ವಿಷ್ಣುಮೂತರ್ಿ ಪಟ್ಟೂರು    9964897625
ಸಂ.ಜೂ.ಶಾ. ಕರೀಮಣೇಲು    9449281855
ಅ.ವಿದ್ಯೋದಯ ವೇಣೂರು    9441188378
ಖಾಸಗಿ. ಕೊಕ್ರಾಡಿ    9449616333
ಸಂ.ಪ್ಲಾ. ನಾರಾವಿ    9901722846
ಖಾಸಗಿ. ಉರುವಾಲು    9449662436
ಗಾಡರ್ಿಯನ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು    9632345456
ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಗಡರ್ಾಡಿ    9449207517
ಅನುದಾನಿತ ಸವಣಾಲು    9481754757
ಅನುದಾನಿತ ಮಲವಂತಿಗೆ    9480530319
ಚಚರ್್ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ    9449167945
ಖಾಸಗಿ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ ನಾಲ್ಕೂರು    9449470723
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಉಜಿರೆ    9449366245
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಪುದುವೆಟ್ಟು                     9480791188
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ                     9480528650
ರಫಾಯಿಲ್ ತೆಂಕಕಾರಂದೂರು            9448310347
ಖಾಸಗಿ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ. ತೆಕ್ಕಾರು           9901381675
ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬೆಳಾಲು     9741772881

ತಾಲೂಕಿನ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು;

1.ಶ್ರೀ.ಧ.ಮಂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ

2.ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 

ತಾಲೂಕಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು;
1.     ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ,     ಫೋನ್          :236221
2.     ಮುಂಡಾಜೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಡಾಜೆ,     ಫೋನ್:                                 288291
3.     ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಡಂತ್ಯಾರು     ಫೋನ್:                279345, 279247
4.     ವಾಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಳೇಕೋಟೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್:                233399
5.     ಗುರುದೇವ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್:           232930
6.     ಅನುಗ್ರಹ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು  ಉಜಿರೆ,     ಫೋನ್:                                237202
7.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ    ಫೋನ್:                               232109
8.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಳದಂಗಡಿ     ಫೋನ್:                             272214
9.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವೇಣುರು     ಫೋನ್:                                 286324
10.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪದ್ಮುಂಜ     ಫೋನ್:                               282246
11.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ     ಫೋನ್:                         279326
12.     ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಾರಾವಿ     ಫೋನ್:                     277577
13.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗೇರುಕಟ್ಟೆ     ಫೋನ್:                              276210
14.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ನಡ     ಫೋನ್:                                (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9449213487)
15.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಯ್ಯೂರು     ಫೋನ್:                     (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9480143792)
16.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ     ಫೋನ್:                   (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9008629477)
17.     ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಕ್ಕಡ     ಫೋನ್:                           (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9980623530)
19. ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಉಜಿರೆ,      ಫೋನ್:                                                           237101
20.     ಅಳದಂಗಡಿ     ಫೋನ್:                                                                    (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9480158836)
21.     ಗೇರುಕಟ್ಟೆ     ಫೋನ್:                                                                       (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9343294801)
22.     ಪದ್ಮುಂಜ     ಫೋನ್:                                                                                     (ಕ್ಲಕರ್್ 9449714720)
23.     ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ     ಫೋನ್:                                                                   (ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 9449947685

ತಾಲೂಕಿನ ಟ್ಯೂಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳು;

1.     ಐಶ್ವರ್ಯ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು
ಪೊಂಪೈ ಕಟ್ಟಡ ಮಡಂತ್ಯಾರು     ಫೋನ್ :                                                                280175, 9342464681/ 9845587518
2.     ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್,
ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್ :                                 282587, 9449728191/ 9740554855
3.     ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಲೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್,
ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಬಳಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್ :                             233393
4.     ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಉಜಿರೆ,     ಫೋನ್ :                                         236062
5.     ಕುಂಭಶ್ರೀ ಟ್ಯೂಶನ್ ಕಾಲೇಜು,
ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ ವೇಣೂರು
6.     ಕಲಾಕುಂಚ ಆರ್ಟ್  ಮುಂಡಾಜೆ,     ಫೋನ್ :                                                        288287
7.     ವೀದ್ಯಾ ಟ್ಯುಟೊರಿಯಲ್ಸ್,
ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ, ಉಜಿರೆ.     ಫೋನ್ :                           236322
8.     ಜೀನಿಯಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ,
ನೊರೊನ್ಹಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ,    ಫೋನ್:                                                     234275, 9449742824/ 8762044577
9.     ಫರ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ,     ಫೋನ್:                                      9480401343
10.     ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಕಾಡೆಮಿ,     ಫೋನ್:              232228, 9845008624/ 9844053331
11.     ಹ್ಯಾಲೋ ಟ್ಯೂಷನ್  ಸೆಂಟರ್,
ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಕೇಡ್  ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ,     ಫೋನ್:                                                         9448004159/ 9481956285/ 990111655

ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆಗಳು
1.     ಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್:                              232355
2.     ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಜಿರೆ,     ಫೋನ್:                                         277374
3.     ಶಾರದಾ ಕಲಾ ವೃಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್:                            233146
4.     ಟೋಸ್ ಎಂಟರ್ ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಜಿರೆ     ಫೋನ್:                                           234681
5.     ಕುಂಭಶ್ರೀ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆ, ವೇಣೂರು     ಫೋನ್:                                       28600

ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸುಗಳು
1.     ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಜಿರೆ    ಫೋನ್:                                             236244
2.     ಕೃಷ್ಣ ಗಾನ ಸುಧಾ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಜಿರೆ     ಫೋನ್:                                236203
3.     ಸ್ಪಂದನ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
4.     ಉದಯಗಾನ ಸಂಗೀತಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಿಲ್ಲೂರು     ಫೋನ್:                                273252
5.     ಗಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್:                           233470
6.     ಕುಂಭಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ, ವೇಣೂರು     ಫೋನ್:                                286600

ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸುಗಳು
1.    ಕುಂಭಶ್ರೀ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸು, ವೇಣೂರು     ಫೋನ್:                                                    286600
ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸುಗಳು
1. ಕುಂಭಶ್ರೀ ಯೋಗ ಶಾಲೆ, ವೇಣುರು     ಫೋನ್ :                                                       286660
2. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ.     ಫೋನ್ :                                   237421
ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜುಗಳು
1. ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ     ಫೋನ್:                                                        236808
2. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ  ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಫೋನ್:                         236221

ನರ್ಸಿಂಗ್  ಕಾಲೆಜುಗಳು
1. ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಪ್ ನಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ     ಫೋನ್:                                     236808
2. ಕಲ್ಪತರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್                                          232347/233269/
9448902341/9480230035

ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
1. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕೈಗಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ
ವೇಣೂರು     ಫೊನ್:286219
2.    ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಉಜಿರೆ      ಫೋನ್:                   236221
3.     ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಾಡಿ     ಫೋನ್:                    279106
4.     ಪ್ರಸನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್:                    9449200768

ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್  ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳು
1.  ಶ್ರೀ.ಧ.ಮಂ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ,
2. ಪ್ರಸನ್ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್
(ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್) ಲಾಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ,     ಫೋನ್:                               237808/9741487341
3. ಕುಂಭಶ್ರೀ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ರೆಸಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್
ನಿಟ್ಟಡೆ ವೇಣೂರು.     ಫೋನ್:                                                           286600, 9008220222

ಶಿಶುಪಾಲನ ಕೇಂದ್ರ
1. ಸ್ನೇಹಕಿರಣ
ಶಿಶುವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಜಿರೆ,    ಫೋನ್               :9481266511/9880425844

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು
1. ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಲಾಯಿಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್:                       234688
2. ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು
ಉಜಿರೆ.     ಫೋನ್:                                                                                      236600
3. ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ ಮಹಿಳಾ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು
ಉಜಿರೆ,     ಫೋನ್:                                                                                      236225
ಡಿ.ಎಡ್.ಕಾಲೇಜುಗಳು
1. ಪ್ರಸನ್ನ ಡಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ     ಫೋನ್ :                                             236808
2. ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಡಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು, ಉಜಿರೆ     ಫೋನ್ :                                     237100
3. ವಿದ್ಯೋದಯ ಡಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜು ವೇಣೂರು,     ಫೋನ್:                             286224/9448726066

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು
1. ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ,     ಫೋನ್ :                               236961
2. ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಆಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಲಾಯಿಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ,     ಫೋನ್:                                                                  236808/974148734

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳ ವಿವರ:

1.     ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ,     ಫೋನ್                                                               :232264
2.     ನ್ಯೂಮೆನ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್                                :232782
3.     ಬಿಟ್ ಬೈಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ
ಉಜಿರೆ, ಸುವರ್ಣ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ    ಫೋನ್                                                              :288081, 288082, 236819
4.     ಕುಂಭಶ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವೇಣೂರು     ಫೋನ್                                :286555
5.     ಶಾನುಭಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವೇಣೂರು     ಫೋನ್                             :236705
6.     ಹೈಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಟವರ್ಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ,      ಫೋನ್      :232909, 233909
7.     ಕನಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್
ಪಿಂಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಹಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್                                                 :234375, 8453547657/9141751984
8.     ಎನ್.ಐ.ಐ.ಟಿ. ಯುವ.ಕಾಂ.
ಪೃಥ್ವಿ ಮಹಲ್ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್                               :234468
9.     ಹರಿ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್, ಪೊಂಪೈ ಕಟ್ಟಡ ಮಡಂತ್ಯಾರು     ಫೋನ್                                           :280048
10.     ಅರುಣಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೊಕ್ಕಡ,     ಪೋನ್:254320
11.     ಅಜೇಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ     ಫೋನ್           :232407/ 944850142

ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ

ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಉಜಿರೆ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ)              237601
ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು                  279666
ಅನುಗ್ರಹ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಉಜಿರೆ                                236738
ವಾಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ                                     233030
ಮರಿಯಾಂಬಿಕಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಬೆದ್ರಬೆಟ್ಟು                    274219
ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ                                       232345
ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ                                          267052
ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೆರಿಂಜೆ                                              289258
ಸಂತ ಥೋಮಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೆರಿಯ                                         235259
ಕುಂಭಶ್ರೀ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವೇಣೂರು                               286600
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸವಣಾಲು                                                 239034
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಡಂಗಡಿ                                                  278332
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೆರ್ಲಬೈಪಾಡಿ                                          202510
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಂಜ                                                   ೯೯೦೧೯೬೭೦೮೪, ೨೩೭೭೧೭
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೇಲ್ಯಡ್ಕ                                                ೯೪೪೯೧೫೫೩೩೫, ೯೪೮೩೮೪೧೨೦೨
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನ                                                    ೯೯೬೪೬೨೮೧೧೮
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ                                                     ೯೯೪೫೯೬೪೧೮೩, ೨೭೫೨೨೩
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಂiiತಡ್ಕ                                                ೯೪೪೯೩೯೪೯೧೨, ೨೬೫೩೦೬
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಚ್ಚಿನ                                                       ೯೯೮೦೩೧೨೬೮೯
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ                                        ೯೯೮೦೨೦೨೫೫೬
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು                                               ೯೯೦೧೬೫೫೮೯೧
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಾವೂರು                                                    ೯೪೪೯೫೫೫೨೫೬
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕರಾಯ                                                      ೯೬೧೧೫೪೩೧೭೭, ೨೫೨೦೬೦
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಿಡ್ಲೆ                                                           ೯೪೪೮೬೦೮೦೩೧, ೨೭೦೨೦೩
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಂಗಾಡಿ                                                     ೯೪೪೮೨೫೩೩೩೯, ೨೭೪೦೩೧
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತಿಲ                                                        ೯೪೪೯೨೫೮೩೨೦, ೨೮೧೨೫೧
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬುಳೇರಿ ಮೊಗ್ರು                                           ೯೪೪೯೩೮೯೧೪೪, ೨೬೨೦೫೯
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಳೇಪೇಟೆ ಉಜಿರೆ                                       ೯೪೮೧೪೪೩೧೬೬, ೨೩೭೭೦೭
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರಳೀಕಟ್ಟೆ                                                         ೯೯೬೪೫೮೨೪೨೭೬
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ                                                             ೯೪೮೦೭೬೧೭೩೧
ಸರಸ್ವತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮುಂಡಾಜೆ
ಮುಂಡಾಜೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಂಡಾಜೆ                                                  ೨೮೮೪೦೪/೨೮೮೧೯೧
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ                                                                              ೨೭೭೨೦೩
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಯ್ಯೂರು,                                                   ೯೭೩೧೧೪೨೩೦೫ ೨೫೪೯೯೨
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಂಗಾಡಿ                                                                 274031
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ                                                               276210
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ                                                                   275223
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಡ                                                                        233485
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಕ್ಕಡ                                                                  254972
ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಬೆಳಾಲು                                                         90089789, 271349

ರಹ್ಮಾನಿಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾಜೂರು
ಶ್ರೀ ಧ.ಮಂ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ,                                             277340
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ                                                    9449949685
ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಟ್ಟೂರು                                                          9663665954
ಸೇ.ಹಾ. ಮಡಂತ್ಯಾರು                                                                            ೨೭೯೨೪೭
ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಿತ ಶಾಲೆಗಳು
ನವೋದಯ ಮುಂಡಾಜೆ                                                                       ೯೨೪೨೨೧೭೧೧೪
ಮೊರಾರ್ಜಿ ಮಚ್ಚಿನ                                                                              ೯೯೪೫೭೧೫೦೭೮

ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ :                                       232479
ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು,
ಮಡಂತ್ಯಾರು :                                                                                                        279567
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೆಶ್ವರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ –                                      236221/236101
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ:                                                         279536
ಕಲ್ಪತರು ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ:                                                                     08256 0233975, 9448251184

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.