ಸ್ನೇಕ್ ಜೋಯ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದ ನಾಲ್ಕು ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು

snack 1

snack 2

snack

 ಉಜಿರೆ : ಸ್ನೇಕ್ ಜೋಯ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಉಜಿರೆಯವರಿಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಈಗ ಒಡೆದು ನಾಲ್ಕು ಮರ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರ : ಸ್ನೇಕ್ ಜೋಯ್

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.