ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಕುಟ ಆಟಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆ

ಆಟಿ-ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್

ಚಿತ್ರ: ರಂಜನ್ ನೆರಿಯ , ಭೂಷಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ

ಆಟಿ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ಕ್ ನೆನಪಾಪುನನೇ ಆಟಿ-ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ.ಆಟಿ ಶುರುವಾಪುನು ಜುಲೈ ತಿಂಗೊಳುಡು.ಆಟಿ-ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆ ತಿಂಗೊಳುಡು ಕಾರ್ ಪಿದಯಿ ದೀವರಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿಲೆಕ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು.ಬಂಜಿಗ್ ಆಹಾರೊದ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಶುರುವಾಪುಂಡು.ಕೈಟ್ ಕಾಸ್ ಲಾ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬೇಲೆಗ್ ಪೋವರ ಓಲುಲ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಕಾರಣಗ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ಜೀವನ ನಡೆಪಾವುನ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.


ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ಮಾತೆರ್ಲಾ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪುವೆರ್.ಅಂಚಾದ್ ಸಮಯನ್ ಕಳೆವರ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉದಾಹರಣೆಗ್:ಚೆನ್ನಮಣೆ,ಕೆಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ, ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿದನ್ನ ಮಾತ. ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಪುನ ಕಾರಣ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರೋಗೊಲು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುವೆರ್ ಪ್ರಕೃತಿಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ್ನ ತಜಂಕ್, ಚೇವು, ಮರಚೇವು ಇಂಚಿದ್ನ ಆಹಾರೊಲೆನ್ ಸೇವಿಸಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಅರೆಗ್ಗಾಲಡ್ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುನು, ಪಲಕ್ಕಾಯಿನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದ್ ದೀಪೆದೆರ್. ಪೆಲತ್ತರಿನ್, ಪಂರ್ದ್ ಕುಕ್ಕುನ್ಲ ,ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುನ್ಲ ದೊಂಬುಡು ಉಲುಂಗದ್ ಮರ್ಯಾಲಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಶೊಲು ಇಪ್ಪುವ.ಅಂಚಾದ್ ಆಟಿಡ್ ಪ್ರಕೃತಿಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲೇ ಅಕುಲೆನ ಬದ್ಕ್ ಗ್ ಆಧಾರವಾದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ . ಅಂಚನೆ ಆ ವರ್ಷ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕಡಪ್ಪುಡಾವುನಂಚಿದನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.


ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ಆಟಿ-ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನ್ ಆಚರಿಸವೆರ್. ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಮಡಿಟ್ಟ್ ಪಾಲೆದ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಗುದ್ದುದು ಕನತ್ತ್ ದ್ ಅರೆತ್ತ್ ದ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪರ್ಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಲೆದ ಮರಟ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಲು ನೆಲೆಸವೆರ್ , ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಪತ್ತೆಲ್ಮ (48) ಬಗೆತ್ತ ಔಷದೊಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುವೆರೆಡ ಉಂಡು. ಅಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಬೊಳ್ಪುಗು ಮೀದ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ಟ್ ನಾಲನೆ ಪೈಸೆ, ಕೇಪುಲ ಪೂ, ತುಂಬೆದ ಪೂ, ದಾಸವಾಳ ಇಂಚಿದ್ನ ಏಳ್ ಬಗೆತ್ತ ಪೂ ದೀದ್ ಪರಿಪ್ಪಿ ನೀರ್ಡ್ ದಾನ ಬುಡುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಮರಚೇವುದ ಇರೆತ್ತ ಪತ್ರೊಡೆ, ತಜಂಕ್ ದ ಇರೆತ್ತ ಪತ್ರೊಡೆ, ನಾನ್ನೆರಿ, ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ, ಬಜಿಲ್, ಬೀಜ ಇಂಚಿದನ ಮಾತ ಅಟಿಲ್‌ನ್ ಆಟಿಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ಈ ಆಚರಣೆಲು ಮಾತ ಮರೆಯಾವೊಂದುಂಡು. ಈ ಆಚರಣೆಲೆನ್ ದುಂಬಗ್‌ಲ ಒರಿಪ್ಪಾವುನಂಚಿದನ್ನ ಕಾರ್ಯೊನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆಟಿ -ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದ ದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಊರುದಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ, ಕೆಸರ್ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ರೀತಿಡ್ ದುಂಬಗ್‌ಲ ಈ ಆಚರಣೆಲು ಒರಿಪ್ಪಾವುನಂಚಿದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಟಿಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ್ ಮಾತ ನಡೆಸಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇನಿ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಆಚರಣೆಲು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ವಿದೇಶೊಡು ಮಾತ ಪುದರ್ ಪಡೆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅವ್ವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಅಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಪೂರ ಈ ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬಗ್‌ಲ ಈ ಆಚರಣೆಲು ಒರಿವು ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಎನ್ನವು. ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ಎಡ್ಡೆಪು.

ಹೇಮಾವತಿ ,ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.