ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ

   2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1480.8, ಮೇ 1505.3, ಜೂನ್ 1487.3, ಜುಲೈ1576.2,  ಆಗಸ್ಟ್ 1548.9, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1614,  ಅಕ್ಟೋಬರ್1686.9,  ನವೆಂಬರ್ 1617.5,  ಡಿಸೆಂಬರ್ 1780.1, 2016ರ ಜನವರಿ1688, ಫೆಬ್ರವರಿ 1728.7, ಮಾಚ್‌  1835, ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1600.8 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  2014-15 ಒಟ್ಟು 18,000ಮೆ. ಟನ್ , 2015-16ರಲ್ಲಿ  19,548.7 ಮೆ.ಟನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಳಕೆರ್ಯಾಗಿದೆ (ಮಾಹಿತಿ-ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.