ಜೊಸೆಫ್ ಪಾಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಸೆಸ್ ಡಿ”ಸೋಜ ದಂಪತಿಗೆ ೭೫ರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಭ್ರಮ

joseph pais & cossess pais copyಮಡಂತ್ಯಾರ್ : ಇಲ್ಲಿಯ ಜಾನ್‌ಲಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನ ದೀ ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿ”ಸೋಜರವರ ಸಹೋದರಿ ಪೇರ್ಡೆ ಮನೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊಸೆಸ್ ಡಿ”ಸೋಜ ಮತ್ತು ಜೊಸೆಫ್ ವಾಯಿಸ್‌ರವರ ಮೇ ೧೯ರಂದು ೭೫ರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಜೊಸೆಫ್ ಪಾಯಿಸ್‌ರವರಿಗೆ ೯೭ ವರ್ಷ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊಸೆಸ್ ಡಿ”ಸೋಜರವರಿಗೆ ೯೧ ವರ್ಷ. ಇವರು ವಿವಾಹವಾದದ್ದು ಮೇ ೨೦ ೧೯೪೧ರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ೭೫ರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಇವರಿಗೆ ೧೩ ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಿಗೆ ೬೨ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ೫೨ ಮರಿಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬ. ಒಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿ ಧರ್ಮಭಗಿನಿಯಾಗಿ ಸಿ|ಲೂಸಿ ವಾಸ್ ಇವರು ಧರ್ಮಭಗಿನಿಯಾಗಿ ೨೫ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ೧ ಧರ್ಮಗುರು, ಇನ್ನೋರ್ವರು ಧರ್ಮಗುರು ತರಭೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ೩ ಜನ ಧರ್ಮಭಗಿನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.