ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಕೊಡ್ಗೆ

Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1

ಬಾಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರೆ ಬರೇ ಮಾತ್ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ ಒಂದ್ ಜನಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಗುರ್‍ತ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಾಳ ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆ ಉಟ್ಟು . ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆನ ಬೆಳ್ಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದ್ ಆಗಿ ಉಟ್ಟು. ಕಲೆ , ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುಟ್ಟು.
ಬರವಣಿಗೆಲಿ ಬಾಳ ಹೆಚ್ಚ್ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡ್ದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವುಯ್ಕೆ ಉಟ್ಟು. ಶಿಕ್ಷಣಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನಲಿ ನಮ್ಮೊವು ಅಂತರರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಸಾಧನೆನ ಮಾಡ್ಯೊಳೊ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸತ್ವ, ಸಂಪನ್ನತೆನ ತಂದ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ್ಮಾಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾ ಮರಿ ತುಂಬಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲರೆ ಕೋಗಿಲೆ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡ್‌ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೊಕೂಂತ ಅವನ ಬಯ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತ್‌ಗಡ.
ರಾಮಾನುಜರ್ ತಮಿಳ್‌ನಾಡ್ಂದ ಬಂದ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ದೊಳೊ, ಭದ್ರಬಾಹು ಮುನಿ ಉತ್ತರಂದ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ನಿತ್ತತ್. ಇದರೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮೊನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದೆ.
ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆನ ಜನರ ಮೊನ್ಸ್‌ಲಿ ಮೆರ್‍ಸಿದೊವು ವಚನಕಾರರ್. ಇದ್ ಅವ್ಕೆ ಬಾಸೆನ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನ. ಹರಿಹರ, ರಾಘವಾಂಕ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬನೂ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡ್ದೊ. ಕಿರ್ತನಕಾರರ್ ಆದ ಪುರಂದರ ದಾಸರ್, ಕನಕದಾಸರ್ ಮುಂತಾದೊವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರ್‍ಗ್ ಕೊಟ್ಟೊಳೊ.
ಹೊಸಕನ್ನಡಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಮುಂದುವರ್‍ಸಿದವರ್‍ಲಿ ಎದ್ದ್‌ಕಾಂಬೊವು ಕುವೆಂಪು ಅವು. ಪಂಪನ ಕಾಲಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಎದ್‌ರಾದರೆ ಕುವೆಂಪು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎದ್‌ರಾಳಾಗಿತ್ತ್. ಯಾವ ಬಾಸೆನನೂ ಕಡೆ ಮಾಡದೆ ಕನ್ನಡನ ಉಳ್ಸಿಕೊಂಬೊದು ಹೇಂಗೇಂತ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್‌ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್. ಅವರ ಹಾಂಗೆ ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ, ಪು.ತಿ.ನ, ಅ.ನ.ಕೃ. ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಾದೊವು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದೊ.
ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲೆನ ಮೂಲಕ ತೋರ್‍ಸುದರ್‍ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರೆಮನೆಗ, ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗ ಹೆಚ್ಚ್‌ಗಾರಿಕೆ ಪಡ್ದೊಳೊ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟಲಿ ಕನ್ನಡಲೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿರೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆ ಒಳ್ಯೊದು. ಇಲ್ಲರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹುಚ್ಚ್ಂದಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದುದಿನ ಕನ್ನಡ ಅಳ್ದ್ ಹೋವುದರ್‍ಲಿ ಸಂಸಯ ಇಲ್ಲೆ.
ಈಗ ಪರದೇಸಲಿನೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಗ ತಲೆ ಎತ್ತಿರ್‍ದು ಹೆಮ್ಮೆನ ಸಂಗತಿ. ಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು, ಪಟ್ಟಣಮಟ್ಟಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡ್ಯೊದು ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುಟ್ಟು.
ಕನ್ನಡ ಬಾರಿದೊಡ್ಡ ಸಿರಿತನದ ಬಾಸೆ ಇದರ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಗ ಜಗತ್ತ್‌ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಸೆಗೆ, ತರ್ಜಿಮೆ ಆಕು. ಆಗ ಇದರ ಸ್ಥಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಸರಿಸಮ ಆದು.
ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆನ ಮೇಲೆ ತಾಕೆ ಪರಂಗಿ ಜನನೂ ಬಾಳ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟೊಳೊ ಬಾಸೆಲ್‌ಮಿಶನ್‌ನೊವು ಅವರ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕಾಕಿ, ಅವರ ಕೆಲ್ಸ ಕರ್ನಾಟಕಲಿ ಗೆಲ್ಲೊಕೊರೆ ದೇಸ ಬಾಸೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಳ ಅಗತ್ಯಾಂತ ಅವ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್. ಅದ್ಕಾಗಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆನ ಕಲ್ತ್, ಅದರ್‍ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಕಾವ್ಯ, ವ್ಯಾಕರಣ, ನಿಘಂಟ್‌ಗಳ ಬರ್‍ದ್ ಇಸಿದೊ. ಅವರ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋವ್ಕೆ ತಿಳ್‌ವಳ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರ್‍ದೊ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಅವರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್‍ಸುವ ಕೆಲ್ಸ ಆದರೂ ಅದರ್ಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡದ ಹಳೆಕಾಲದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹುಡ್ಕಿಕೆ ಕಾರ್‍ಣ ಆತ್. ಡಾ| ವರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ ೧೮೯೪ರ್‍ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ದ ಕನ್ನಡ – ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಗೆ ಬಾಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆತ್. ಬಾಸೆ ಬೆಳ್ಯಕೆ ಸಾಯನೂ ಆತ್.
ರಾ.ಹ. ದೇಶಪಾಂಡೆವು ಧಾರವಾಡಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೊ. ಇದರ್ಂದ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆ ಬೆಳ್ಯೆಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ದೊ.
ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡದೊವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್‍ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೊವು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್‍ಕಾರನೂ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆ ಬೆಳ್ಯಕೆ ಸಾಯಮಾಡೊಕು. ಹೀಂಗಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆ ಬೆಳ್ಯೂದು. ಕುವೆಂಪುನೊವು ಹೇಳ್ದಾಂಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ನೀ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿರು ಎಂಬ ಮಾತ್‌ನ ಕನ್ನಡದೊವು ತಿಳ್ಕ್ಂಡ್ ಎಚ್ಚರಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆ ಒಳ್ಯೊದು.
ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆ ಬೆಳ್ಯಲಿ
ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆ ಒಳ್ಯಲಿ                                                                                                                                                                                 ಎಂ.ಜಿ. ಕಾವೇರಮ್ಮ

“ನಿಸರ್ಗ” ಸುಳ್ಯ

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.